WindowsOS从下载到激活盗版

Getting ready

缘由

​ 这是2019、2、27写的文章,迟迟未发布,考虑很多,害怕收到律师函之类的东西,但这些提供服务的网站截至到发稿时都还好好的便将其放出来

盗版

​ 盗版(又称“翻版”)指在未经版权所有人同意的情况下,对其作品、出版物进行复制、再分发的行为,以及以此行为制成的侵权产品。在很多国家和地区,这种行为被定义为侵犯知识产权的违法行为,甚至犯罪行为,会受到所在国的处罚。盗版出版物通常包括盗版书籍、盗版软件和盗版音像作品。

态度

​ 盗版就是偷

What is kms activation

​ KMS,全称Key Management Service,是微软官方认可的一种系统激活方式,普遍适用于企业。

关我屁事

​ 利用这个我们可以开心的激活电脑上的windows系统,支持windows7,windows8,windows10等等,还不要钱,免费!

系统下载

支持kms的VL

激活Windows

  • 以管理员身份打开命令提示符,然执行下列命令(以kms.03k.org为例):
  • 也可以另存为bat批处理文件
1
2
3
4
::cd /d "%SystemRoot%\system32"
slmgr /skms kms.03k.org
slmgr /ato
slmgr /xpr

KMS服务器

1
2
3
4
kms.cangshui.net
kms.moeclub.org
kms.03k.org
kms.library.hk

懒?

懒得一个个打(复制粘贴)为此网站的站长还热心的提供了一键脚本

效果图

沧水的一键脚本

注意

任何非官方渠道激活的盗版系统均有一定的风险。

最后

本文以一个学习的态度,揭露了windows盗版行业背后的阴暗一面。

任何非官方渠道激活的盗版系统的行为都是可耻的作为一个祖国的花朵,国家的未来,社会的栋梁我们要坚决反对和制止有相关行为的人员。

KMS GVLK 列表

  • 安装KMS密钥:

  • 以管理员身份运行命令提示符.

    1. 安装密钥: slmgr /ipk [密钥]
    2. 设置激活: slmgr /skms kms.moeclub.org
    3. 激活产品: slmgr /ato
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
#官方参考
Windows Server 半年频道版本
Windows Server 版本 1903 和 Windows Server 版本 1809
操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows Server Datacenter 6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D
Windows Server Standard N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC
Windows Server 版本 1803
操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows Server Datacenter 2HXDN-KRXHB-GPYC7-YCKFJ-7FVDG
Windows Server Standard PTXN8-JFHJM-4WC78-MPCBR-9W4KR
Windows Server 版本 1709
操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows Server Datacenter 6Y6KB-N82V8-D8CQV-23MJW-BWTG6
Windows Server Standard DPCNP-XQFKJ-BJF7R-FRC8D-GF6G4
Windows Server LTSC/LTSB 版本
Windows Server 2019
操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows Server 2019 Datacenter WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
Windows Server 2019 Standard N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
Windows Server 2019 Essentials WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726
Windows Server 2016
操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows Server 2016 Datacenter CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
Windows Server 2016 Standard WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
Windows Server 2016 Essentials JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B
Windows 10,所有支持的半年频道版本
操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows 10 专业版 W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 专业版 N MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10 专业工作站版 NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
Windows 10 专业工作站版 N 9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
Windows 10 专业教育版 6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
Windows 10 专业教育版 N YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
Windows 10 教育版 NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 教育版 N 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10 企业版 NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 企业版 N DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 企业版 G YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
Windows 10 企业版 G N 44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV
Windows 10 LTSC/LTSB 版本
Windows 10 LTSC 2019
操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows 10 企业版 LTSC 2019 M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D
Windows 10 企业版 N LTSC 2019 92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H
Windows 10 LTSB 2016
操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows 10 企业版 LTSB 2016 DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
Windows 10 企业版 N LTSB 2016 QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639
Windows 10 LTSB 2015
操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows 10 企业版 2015 LTSB WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 企业版 2015 LTSB N 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
早期版本的 Windows Server
Windows Server 2012 R2
操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows Server 2012 R2 Server Standard D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
Windows Server 2012 R2 Datacenter W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Windows Server 2012 R2 Essentials KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
Windows Server 2012
操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows Server 2012 BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
Windows Server 2012 N 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
Windows Server 2012 单语言版 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
Windows Server 2012 特定国家/地区版 4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
Windows Server 2012 Server 标准版 XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows Server 2012 MultiPoint 标准版 HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
Windows Server 2012 MultiPoint 高级版 XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
Windows Server 2012 Datacenter 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P
Windows Server 2008 R2
操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows Server 2008 R2 Web 版 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
Windows Server 2008 R2 HPC 版 TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
Windows Server 2008 R2 标准版 YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
Windows Server 2008 R2 企业版 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
Windows Server 2008 R2 数据中心版 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
面向基于 Itanium 系统的 Windows Server 2008 R2 GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V
Windows Server 2008
操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows Web Server 2008 WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
Windows Server 2008 标准版 TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
不带 Hyper-V 的 Windows Server 2008 标准版 W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ
Windows Server 2008 企业版 YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
不带 Hyper-V 的 Windows Server 2008 企业版 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG
Windows Server 2008 HPC RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
Windows Server 2008 Datacenter 7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
不带 Hyper-V 的 Windows Server 2008 数据中心版 22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC
面向基于 Itanium 系统的 Windows Server 2008 4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK
早期版本的 Windows
Windows 8.1
操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows 8.1 专业版 GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows 8.1 专业版 N HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
Windows 8.1 企业版 MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
Windows 8.1 企业版 N TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
Windows 8
操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows 8 专业版 NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
Windows 8 专业版 N XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
Windows 8 企业版 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
Windows 8 企业版 N JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
Windows 7
操作系统版本 KMS 客户端安装程序密钥
Windows 7 专业版 FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
Windows 7 专业版 N MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
Windows 7 专业版 E W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
Windows 7 企业版 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
Windows 7 企业版 N YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
Windows 7 企业版 E C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4

#萌咖收集整理的KMS GVLK:
Windows Server 2019 ARM64 : GRFBW-QNDC4-6QBHG-CCK3B-2PR88
Windows Server 2019 Azure Core : FDNH6-VW9RW-BXPJ7-4XTYG-239TB
Windows Server 2019 Datacenter : WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
Windows Server 2019 Essentials : WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726
Windows Server 2019 Standard : N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
Windows Server 2019 Datacenter (Semi-Annual Channel v.1809) : 6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D
Windows Server 2019 Standard (Semi-Annual Channel v.1809) : N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC
Windows Server 2019 Standard [Preview] : MFY9F-XBN2F-TYFMP-CCV49-RMYVH
Windows Server 2019 Datacenter [Preview] : 6XBNX-4JQGW-QX6QG-74P76-72V67
Windows 10 Enterprise LTSC 2019 : M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D
Windows 10 Enterprise LTSC 2019 N : 92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H
Windows 10 Enterprise G : YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
Windows 10 Enterprise G N : 44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB : DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB N : QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639
Windows 10 Home / Core : TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
Windows 10 Home / Core Country Specific : PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR
Windows 10 Home / Core N : 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM
Windows 10 Home / Core Single Language : 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
Windows 10 Education : NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 Education N : 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10 Enterprise : NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 Enterprise [Preview] : QNMXX-GCD3W-TCCT4-872RV-G6P4J
Windows 10 Enterprise S : H76BG-QBNM7-73XY9-V6W2T-684BJ
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB : WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N : 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
Windows 10 Enterprise N : DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 Enterprise S N : X4R4B-NV6WD-PKTVK-F98BH-4C2J8
Windows 10 Professional Workstation : NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
Windows 10 Professional Workstation N : 9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
Windows 10 Professional : W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 Professional Education : 6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
Windows 10 Professional Education N : YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
Windows 10 Professional N : MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10 Professional [Preview] : XQHPH-N4D9W-M8P96-DPDFP-TMVPY
Windows 10 Professional WMC [Pre-Release] : NKPM6-TCVPT-3HRFX-Q4H9B-QJ34Y
Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops : CPWHC-NT2C7-VYW78-DHDB2-PG3GK
Windows 10 Remote Server : 7NBT4-WGBQX-MP4H7-QXFF8-YP3KX
Windows 10 S (Lean) : NBTWJ-3DR69-3C4V8-C26MC-GQ9M6
Windows 10 IoT Core [Pre-Release] : 7NX88-X6YM3-9Q3YT-CCGBF-KBVQF
Windows 10 Core Connected [Pre-Release] : DJMYQ-WN6HG-YJ2YX-82JDB-CWFCW
Windows 10 Core Connected N [Pre-Release] : JQNT7-W63G4-WX4QX-RD9M9-6CPKM
Windows 10 Core Connected Single Language [Pre-Release] : QQMNF-GPVQ6-BFXGG-GWRCX-7XKT7
Windows 10 Core Connected Country Specific [Pre-Release] : FTNXM-J4RGP-MYQCV-RVM8R-TVH24
Windows 10 Professional S [Pre-Release] : 3NF4D-GF9GY-63VKH-QRC3V-7QW8P
Windows 10 Professional S N [Pre-Release] : KNDJ3-GVHWT-3TV4V-36K8Y-PR4PF
Windows 10 Professional Student [Pre-Release] : YNXW3-HV3VB-Y83VG-KPBXM-6VH3Q
Windows 10 Professional Student N [Pre-Release] : 8G9XJ-GN6PJ-GW787-MVV7G-GMR99
Windows 7 Enterprise : 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
Windows 7 Enterprise E : C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4
Windows 7 Enterprise N : YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
Windows 7 Professional : FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
Windows 7 Professional E : W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
Windows 7 Professional N : MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
Windows 7 Embedded POSReady : YBYF6-BHCR3-JPKRB-CDW7B-F9BK4
Windows 7 Embedded Standard : XGY72-BRBBT-FF8MH-2GG8H-W7KCW
Windows 7 ThinPC : 73KQT-CD9G6-K7TQG-66MRP-CQ22C
Windows 8 Core / Server 2012 : BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
Windows 8 Core / Server 2012 Country Specific : 4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
Windows 8 Core / Server 2012 N : 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
Windows 8 Core / Server 2012 Single Language : 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
Windows 8 Professional WMC : GNBB8-YVD74-QJHX6-27H4K-8QHDG
Windows 8 Embedded Industry Professional : RYXVT-BNQG7-VD29F-DBMRY-HT73M
Windows 8 Embedded Industry Enterprise : NKB3R-R2F8T-3XCDP-7Q2KW-XWYQ2
Windows 8 Enterprise : 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
Windows 8 Enterprise N : JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
Windows 8 Professional : NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
Windows 8 Professional N : XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
Windows 8.1 Core : M9Q9P-WNJJT-6PXPY-DWX8H-6XWKK
Windows 8.1 Core ARM64 : XYTND-K6QKT-K2MRH-66RTM-43JKP
Windows 8.1 Core Country Specific : NCTT7-2RGK8-WMHRF-RY7YQ-JTXG3
Windows 8.1 Core N : 7B9N3-D94CG-YTVHR-QBPX3-RJP64
Windows 8.1 Core Single Language : BB6NG-PQ82V-VRDPW-8XVD2-V8P66
Windows 8.1 Professional Student : MX3RK-9HNGX-K3QKC-6PJ3F-W8D7B
Windows 8.1 Professional Student N : TNFGH-2R6PB-8XM3K-QYHX2-J4296
Windows 8.1 Professional WMC : 789NJ-TQK6T-6XTH8-J39CJ-J8D3P
Windows 8.1 Core Connected : 3PY8R-QHNP9-W7XQD-G6DPH-3J2C9
Windows 8.1 Core Connected Country Specific : R962J-37N87-9VVK2-WJ74P-XTMHR
Windows 8.1 Core Connected N : Q6HTR-N24GM-PMJFP-69CD8-2GXKR
Windows 8.1 Core Connected Single Language : KF37N-VDV38-GRRTV-XH8X6-6F3BB
Windows 8.1 Enterprise : MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
Windows 8.1 Enterprise N : TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
Windows 8.1 Professional : GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows 8.1 Professional N : HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
Windows 8.1 Embedded Industry Professional : NMMPB-38DD4-R2823-62W8D-VXKJB
Windows 8.1 Embedded Industry Automotive : VHXM3-NR6FT-RY6RT-CK882-KW2CJ
Windows 8.1 Embedded Industry Enterprise : FNFKF-PWTVT-9RC8H-32HB2-JB34X
Windows 8.1 Enterprise [Preview] : 2MP7K-98NK8-WPVF3-Q2WDG-VMD98
Windows 8.1 Professional (Blue) [Preview] : MTWNQ-CKDHJ-3HXW9-Q2PFX-WB2HQ
Windows 8 Professional WMC [RC] : MY4N9-TGH34-4X4VY-8FG2T-RRDPV
Windows 8.x [Preview] : MPWP3-DXNP9-BRD79-W8WFP-3YFJ6
Windows Server Next HI [Preview] : 7VX4N-3VDHQ-VYGHB-JXJVP-9QB26
Windows Server 2008 Web : WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
Windows Server 2008 HPC Edition : RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
Windows Server 2008 Standard : TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V : W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ
Windows Server 2008 Enterprise : YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V : 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG
Windows Server 2008 Datacenter : 7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V : 22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC
Windows Server 2008 for Itanium Systems : 4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK
Windows MultiPoint Server 2010 : 736RG-XDKJK-V34PF-BHK87-J6X3K
Windows Server 2008 R2 Web : 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
Windows Server 2008 R2 HPC Edition : TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
Windows Server 2008 R2 Standard : YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
Windows Server 2008 R2 Enterprise : 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
Windows Server 2008 R2 Datacenter : 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
Windows Server 2008 R2 for Itanium Systems : GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V
Windows Server 2012 Datacenter : 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P
Windows Server 2012 MultiPoint Premium : XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
Windows Server 2012 MultiPoint Standard : HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
Windows Server 2012 Standard : XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows Server 2012 R2 Cloud Storage : 3NPTF-33KPT-GGBPR-YX76B-39KDD
Windows Server 2012 R2 Datacenter : W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Windows Server 2012 R2 Essentials : KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
Windows Server 2012 R2 Standard : D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
Windows Server 2016 Azure Core : VP34G-4NPPG-79JTQ-864T4-R3MQX
Windows Server 2016 Cloud Storage : QN4C6-GBJD2-FB422-GHWJK-GJG2R
Windows Server 2016 Datacenter : CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
Windows Server 2016 Essentials : JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B
Windows Server 2016 Standard : WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
Windows Server 2016 ARM64 : K9FYF-G6NCK-73M32-XMVPY-F9DRR
Windows Server 2016 Datacenter (Semi-Annual Channel v.1803) : 2HXDN-KRXHB-GPYC7-YCKFJ-7FVDG
Windows Server 2016 Standard (Semi-Annual Channel v.1803) : PTXN8-JFHJM-4WC78-MPCBR-9W4KR
Windows Server 2016 Datacenter [Preview] : VRDD2-NVGDP-K7QG8-69BR4-TVFHB
Windows Vista Business : YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8
Windows Vista Business N : HMBQG-8H2RH-C77VX-27R82-VMQBT
Windows Vista Enterprise : VKK3X-68KWM-X2YGT-QR4M6-4BWMV
Windows Vista Enterprise N : VTC42-BM838-43QHV-84HX6-XJXKV
Windows Vista Business [Preview 1] : XQYF4-QVCMY-YXQRD-9QPV8-3YP9V
Windows Vista Business [Preview 2] : YVT36-YVCP2-J97GQ-7T22R-RWV8P
Windows Vista Business N [Preview] : HGBJ9-RWD6M-6HDGW-6T2XD-JQ66F
Windows Vista Enterprise [Preview 1] : 3JHG3-Y66GP-B7F3K-JFVX2-VBH7K
Windows Vista Enterprise [Beta-2 build 5384] : MF9PG-RQK7R-26BPJ-TWFYK-RHXCM
Windows Longhorn Web [Preview] : MDRCM-4WKCW-J93FF-J9Q48-M6KBB
Windows Longhorn Standard : Q37JX-P3HHB-GKRH2-PDBKG-GGXPW
Windows Longhorn Enterprise : 7KYMQ-R788Q-4RF69-KTWKM-92PFJ
Windows Longhorn Datacenter [Preview] : HR8VD-7DHG2-48378-M9D73-28F4T
Windows Longhorn for Itanium Systems [Preview] : CWV9H-PHGPW-V93WV-QBQV9-8V336
Office Access 2010 : V7Y44-9T38C-R2VJK-666HK-T7DDX
Office Excel 2010 : H62QG-HXVKF-PP4HP-66KMR-CW9BM
Office Groove (SharePoint Workspace) 2010 : QYYW6-QP4CB-MBV6G-HYMCJ-4T3J4
Office InfoPath 2010 : K96W8-67RPQ-62T9Y-J8FQJ-BT37T
Office Mondo 1 2010 : YBJTT-JG6MD-V9Q7P-DBKXJ-38W9R
Office Mondo 2 2010 : 7TC2V-WXF6P-TD7RT-BQRXR-B8K32
Office OneNote 2010 : Q4Y4M-RHWJM-PY37F-MTKWH-D3XHX
Office OutLook 2010 : 7YDC2-CWM8M-RRTJC-8MDVC-X3DWQ
Office PowerPoint 2010 : RC8FX-88JRY-3PF7C-X8P67-P4VTT
Office Professional Plus 2010 : VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB
Office Project Professional 2010 : YGX6F-PGV49-PGW3J-9BTGG-VHKC6
Office Project Standard 2010 : 4HP3K-88W3F-W2K3D-6677X-F9PGB
Office Publisher 2010 : BFK7F-9MYHM-V68C7-DRQ66-83YTP
Office Small Business Basics 2010 : D6QFG-VBYP2-XQHM7-J97RH-VVRCK
Office Standard 2010 : V7QKV-4XVVR-XYV4D-F7DFM-8R6BM
Office Visio Premium 2010 : D9DWC-HPYVV-JGF4P-BTWQB-WX8BJ
Office Visio Professional 2010 : 7MCW8-VRQVK-G677T-PDJCM-Q8TCP
Office Visio Standard 2010 : 767HD-QGMWX-8QTDB-9G3R2-KHFGJ
Office Word 2010 : HVHB3-C6FV7-KQX9W-YQG79-CRY7T
Office Starter 2010 Retail : VXHHB-W7HBD-7M342-RJ7P8-CHBD6
Office SharePoint Designer (Frontpage) 2010 Retail : H48K6-FB4Y6-P83GH-9J7XG-HDKKX
Office Access 2013 : NG2JY-H4JBT-HQXYP-78QH9-4JM2D
Office Excel 2013 : VGPNG-Y7HQW-9RHP7-TKPV3-BG7GB
Office InfoPath 2013 : DKT8B-N7VXH-D963P-Q4PHY-F8894
Office Lync 2013 : 2MG3G-3BNTT-3MFW9-KDQW3-TCK7R
Office Mondo 2013 : 42QTK-RN8M7-J3C4G-BBGYM-88CYV
Office OneNote 2013 : TGN6P-8MMBC-37P2F-XHXXK-P34VW
Office OutLook 2013 : QPN8Q-BJBTJ-334K3-93TGY-2PMBT
Office PowerPoint 2013 : 4NT99-8RJFH-Q2VDH-KYG2C-4RD4F
Office Professional Plus 2013 : YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT
Office Project Professional 2013 : FN8TT-7WMH6-2D4X9-M337T-2342K
Office Project Standard 2013 : 6NTH3-CW976-3G3Y2-JK3TX-8QHTT
Office Publisher 2013 : PN2WF-29XG2-T9HJ7-JQPJR-FCXK4
Office Standard 2013 : KBKQT-2NMXY-JJWGP-M62JB-92CD4
Office Visio Professional 2013 : C2FG9-N6J68-H8BTJ-BW3QX-RM3B3
Office Visio Standard 2013 : J484Y-4NKBF-W2HMG-DBMJC-PGWR7
Office Word 2013 : 6Q7VD-NX8JD-WJ2VH-88V73-4GBJ7
Office SharePoint Workspace (Groove) 2013 : H7R7V-WPNXQ-WCYYC-76BGV-VT7GH
Office SharePoint Designer (Frontpage) 2013 Retail : GYJRG-NMYMF-VGBM4-T3QD4-842DW
Office Access 2013 [Pre-Release] : DJBH8-RGN7Q-836KD-DMP3M-DM9MF
Office Excel 2013 [Pre-Release] : Q3BNP-3WXDT-GG8HF-24KMW-HMDBK
Office SharePoint Workspace (Groove) 2013 [Pre-Release] : WVCGG-NK4FG-7XKXM-BD4WF-3C624
Office InfoPath 2013 [Pre-Release] : 7KPJJ-N8TT7-CK3KR-QTV98-YPVXQ
Office Lync 2013 [Pre-Release] : XNVD3-RYC7T-7R6BT-WX6CF-8BYH7
Office Mondo 2013 [Pre-Release] : GCGCN-6FJRM-TR9Q3-BGMWJ-78KQV
Office OneNote 2013 [Pre-Release] : VYNYX-8GPBC-7FQMD-D6B7B-7MDFD
Office Outlook 2013 [Pre-Release] : X2KNB-FRRG2-WXDPH-739DM-DM9RH
Office PowerPoint 2013 [Pre-Release] : B8CT8-BTNFQ-XQXBK-BFWV8-HMDFQ
Office Professional Plus 2013 [Pre-Release] : PGD67-JN23K-JGVWV-KTHP4-GXR9G
Office Project Professional 2013 [Pre-Release] : NFKVM-DVG7F-TYWYR-3RPHY-F872K
Office Project Standard 2013 [Pre-Release] : N89QF-GGB8J-BKD28-C4V28-W4XTK
Office Publisher 2013 [Pre-Release] : NB67P-J8XP4-XDK9B-V73VH-M4CKR
Office Visio Professional 2013 [Pre-Release] : B3C7Q-D6NH2-2VRFW-HHWDG-FVQB6
Office Visio Standard 2013 [Pre-Release] : 9MKNF-J9XQ6-JV4XB-FJQPY-43F43
Office Word 2013 [Pre-Release] : JBGD4-3JNG7-JWWGV-CR6TP-DC62Q
Office Access 2016 : GNH9Y-D2J4T-FJHGG-QRVH7-QPFDW
Office Excel 2016 : 9C2PK-NWTVB-JMPW8-BFT28-7FTBF
Office Mondo 2016 : HFTND-W9MK4-8B7MJ-B6C4G-XQBR2
Office Mondo Retail 2016 : DMTCJ-KNRKX-26982-JYCKT-P7KB6
Office OneNote 2016 : DR92N-9HTF2-97XKM-XW2WJ-XW3J6
Office Outlook 2016 : R69KK-NTPKF-7M3Q4-QYBHW-6MT9B
Office Powerpoint 2016 : J7MQP-HNJ4Y-WJ7YM-PFYGF-BY6C6
Office Professional Plus 2016 : XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
Office Project Professional 2016 : YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT
Office Project Professional 2016 C2R [Preview] : WGT24-HCNMF-FQ7XH-6M8K7-DRTW9
Office Project Standard 2016 : GNFHQ-F6YQM-KQDGJ-327XX-KQBVC
Office Project Standard 2016 C2R [Preview] : D8NRQ-JTYM3-7J2DX-646CT-6836M
Office Publisher 2016 : F47MM-N3XJP-TQXJ9-BP99D-8K837
Office Skype for Business 2016 : 869NQ-FJ69K-466HW-QYCP2-DDBV6
Office Standard 2016 : JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM
Office Visio Professional 2016 : PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK
Office Visio Professional 2016 C2R [Preview] : 69WXN-MBYV6-22PQG-3WGHK-RM6XC
Office Visio Standard 2016 : 7WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4
Office Visio Standard 2016 C2R [Preview] : NY48V-PPYYH-3F4PX-XJRKJ-W4423
Office Word 2016 : WXY84-JN2Q9-RBCCQ-3Q3J3-3PFJ6
Office Professional Plus 2019 C2R [Preview] : VQ9DP-NVHPH-T9HJC-J9PDT-KTQRG
Office Project Professional 2019 C2R [Preview] : XM2V9-DN9HH-QB449-XDGKC-W2RMW
Office Visio Professional 2019 C2R [Preview] : N2CG9-YD3YK-936X4-3WR82-Q3X4H
Office Access 2019 : 9N9PT-27V4Y-VJ2PD-YXFMF-YTFQT
Office Excel 2019 : TMJWT-YYNMB-3BKTF-644FC-RVXBD
Office Outlook 2019 : 7HD7K-N4PVK-BHBCQ-YWQRW-XW4VK
Office Powerpoint 2019 : RRNCX-C64HY-W2MM7-MCH9G-TJHMQ
Office Professional Plus 2019 : NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP
Office Project Professional 2019 : B4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B
Office Project Standard 2019 : C4F7P-NCP8C-6CQPT-MQHV9-JXD2M
Office Publisher 2019 : G2KWX-3NW6P-PY93R-JXK2T-C9Y9V
Office Skype for Business 2019 : NCJ33-JHBBY-HTK98-MYCV8-HMKHJ
Office Standard 2019 : 6NWWJ-YQWMR-QKGCB-6TMB3-9D9HK
Office Visio Professional 2019 : 9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB
Office Visio Standard 2019 : 7TQNQ-K3YQQ-3PFH7-CCPPM-X4VQ2
Office Word 2019 : PBX3G-NWMT6-Q7XBW-PYJGG-WXD33

参考